Årsberetning 2011

ÅRSBERETNING 2011
 
Styret har bestått av:
Formann: Kristin Knutsen
Kasserer: Asbjørn Sørfonden
Sekretær: Vibeke Bueklev
Styremedlem: Lise Ekeland
Styremedlem: Joakim Nilsen
Styremedlem: Tom Jørgensen
Styremedlem: Kristoffer Aakerblad
Styremedlem: Unn Morland
Styremedlem: Ghattas Sayej
Styremedlem: Signe Elise Heia


Soneledere:
Sone 1: Lise Ekeland
Sone 2: Vibeke Bueklev
Sone 3: Unn Morland
Sone 4: Ghattas Sayej
Sone 5: Tom Jørgensen
Sone 6: Joakim Nilsen
Sone 7: Kristoffer Aakerblad
Sone 8: Signe Elise Heia

Antall styremøter: 3
Antall årsmøter: 1
Antall dugnader: 3

I tillegg til dette har det vært diverse møter med saker styret jobber med.

Styret i velforeningen har hatt et fint år. Vi er godt innarbeidet og mye korrespondanse går over mail

Dugnad:
Det har vært holdt 3 dugnader i 2011; en ryddedugnad i mai og en i oktober samt en dugnad på gangstien mellom sone 1 og 2.
På dugnaden i mai var det rekordhøyt oppmøte med over 70 personer totalt. Vi fikk gjort mye bra og etterpå var det kaker, kaffe og brus.
Dugnaden i oktober var dessverre ikke så bra.
I mai var det også dugnad på gangstien som går mellom sone 1 og 2. Beboere som bor i området hvor det er naturlig at man bruker stien, fikk lapper og mail om dugnad. Det var et veldig dårlig oppmøte, men de som stilte gjorde en kjempeinnsats og fikk lagt asfaltgrus på hele stien.
Alle dugnader er annonsert over mail, lapper i postkasser/på stativ og på vel'ets nettside.

Lekeplasser:
Siste vinter ble gjerdet ved lekeplassen i sone 1 ødelagt. Naboer til lekeplassen har satt opp nytt gjerde etter at vi fikk penger for skaden. Takk til dere!
Ghattas har vært på kurs, og er ansvarlig for å sjekke lekeapparatene. Han var på kontroll i juni. Det er blitt skiftet sand i alle sandkasser på sonelekeplassene.
I sone 4 og 6, samt ved ballbingen er det satt opp nye runsestativ som er vedlikeholdsfrie. I sone 6 og ved ballbingen er ikke arbeidet helt ferdig.
Medlemmer fra styret har hatt møte med Haugland i Søgne kommune vedr. muligheten for nytt dekke på ballbingen. I følge ham, trenger ikke dekket å bli skiftet enda. Han vil hjelpe oss med søknad når det blir aktuelt. Dekket har blitt renset. Planker til gjerdet er bestilt og vil bli satt opp i løpet av vår/sommer.

Vedderheia Nord, Tinnstøyden og innkjøring til Vedderheia:
Det har vært mye byggeaktivitet i 2011. Tinnstøyden og krysset inn til Vedderheia har blitt utbedret. Det er kommet ny kvartalslekeplass som brukes hyppig av både små og store barn. Velforeningen har vært i tett dialog, og har hatt en godt samarbeid, med Repstad Anlegg/Eiendom i denne perioden.
På den nye kvartalslekeplassen er det isbane som ble mye brukt da det var kaldt i været. En stor takk til Frode Kvamme som har brukt mange timer for at isen skulle bli bra! Han har også opprettet en Facebookside for isbanen. Det er bare å glede seg til neste vinter!

Barnehagetomta er solgt til Læringsverkstedet. Asbjørn Sørfonden er velforeningens kontaktperson i denne saken. Vi har god dialog med dem ang. bygging av grendehus. Det har vært møte med utbygger, velforening og ordfører. Læringsverkstedet er klar til å bygge, og venter på klarsignal fra kommunen.

Førjulsfest:
Som en del av Omdømmeprosjektet, og ønske om flere sosiale arrangementer, ble det holdt en førjulsfest for Vedderheias voksne beboere. Fredag 9. desember møttes vi på Heimklang. Festen kostet kr 100,-.
Det kom ca. 30 personer som hygget seg sammen med god mat, underholdning og dans. Drikke skulle man selv ha med. Festen var en suksess sett fra styrets side, og neste fest er allerede under planlegging. Bilder fra festen ligger på vel'ets nettside.

Fiber og Antennelaget:
1.Januar 2012 overtok CnD driften av Antennelaget. Siste møte mellom CnD, Repstad Eiendom og Velforeningen ble avholdt i november 2011. Alle regninger blir nå sendt ut fra CnD. Henvendelser vedr. tv og internett skal rettes direkte til dem.

Busstilbud:
Busstilbudet til Vedderheia har vært en sak som styret har jobbet mye med de siste årene. I 2011 ble alle velforeninger i Søgne innkalt til møte av AKT. Møtet ble avholdt på Rådhuset. I forkant av møtet hadde beboerne på Vedderheia fått mulighet til å komme med innspill som formannen tok videre til møtet. Resultatet av møtet ble små endringer i ruteplanen. Velforeningen har ikke fått tilbakemeldinger etter dette.

Nettside:
Vellets internettside oppdateres når det er saker. Her legges bl.a. referater fra møter og bilder som tas. Send gjerne saker på mail som ønskes lagt på nettsiden (web@vedderheia.com). En stor takk til Ørjan Bueklev som er ansvarlig for hjemmesiden! I tillegg til det, er han er stor støtte til formannen når dataproblemer dukker opp.


Trafikk i boområdet:
Til sist en sak som vi har brukt mye tid på, og som omfatter oss alle. Det er mye biltrafikk på Vedderheia, og endel kjører fort. Formannen tok derfor kontakt med Gauslå i Søgne kommune før sommeren. Ønsket var en lystavle som informerer om "din fart". Da Vegvesenet ikke har slikt utstyr som kan brukes hos oss, ble det satt opp en boks som registrerte fart og antall biler. Registeringene ble gjort i uke 41 og 42. Resultatene ble sendt videre til Politiet, Velforeningen, Repstad Anlegg og Søgne kommune. Velforeningen har sendt et sammendrag og en oppfordring om å redusere farten til alle beboere som er registrert med mailadresse. Vedderheia Barnehage og Repstad Anlegg har også fått mail om dette, hvor vi ber dem bringe det videre til ansatte og foreldre som har barn i barnehagen. Vi har henvendt oss til kommunen vedr. mulighet for flere fartsskilt inne i feltet. Tilbakemelding fra kommunen er at det ikke lar seg gjøre, og de henviser til Statens Vegvesens Håndbok 050 Trafikkskilt del 3. Politiet har satt oss på liste til fartskontroller og velforeningen knyttes opp til Nullvisjon-prosjektet.

   
Takk for året som er gått! Vi håper på godt samarbeid også i 2012.
Dette kan bli et svært spennende år for Vedderheia med mye utbygging, hvor vi forhåpentlig vil får se at grendehuset tar form.