Årsmøtet 2012

ÅRSMØTE I VEDDERHEIA VELFORENING 14.03.2012


Fremmøtte: 21 beboere i Vedderheia
Innkallingen ble godkjent.
Valg av møtedirigent og referent: Kristin Knutsen og Tom Jørgensen.
Valg av revisor: ikke nødvendig, da velforeningen ikke er revisjonspliktig men Ørjan Bueklev kikker gjennom regnskapet.
Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll: Frode Kvamme og Camilla Ihlen Solvik.SAK 1: Årsberetningen v/ Kristin

Årsberetningen legges ved referatet.

Kommentarer til årsberetningen:
- Det burde bli lagd noen benker som kan stå ved grus-/isbanen


SAK 2 Trafikk i boområdet

Odd Helge Aaserød kom med info om null-visjon prosjektet. Han spilte ballen over til velforeningen, som måtte komme med tanker og ideer rundt dette .

Fartsmålingen fra i høst var nedslående. Aaserød kom med forslag om å evt. konfrontere folk som kjørte for fort. Dette var blitt gjort i andre Nullvisjon- områder. Kommentarer fra folk i styret om at det ikke var ønskelig å være noen håndhever av loven. Vi må skape en ny holdning til fart og vi må begynne med oss selv. Flere fotgjengerfelt ble diskutert. Fartstavle med blinkelys ble diskutert. Nytt 30 sone skilt, barn leker skilt, fartsdump inn til det nye feltet, ble diskutert.

Aaserød tar innspill fra årsmøtet med seg videre. Kommunen har tidligere vist til regler for soneskilt og sagt at dette ikke er mulig. Velforeningens leder tar igjen kontakt med Søgne kommune for å evt få flere soneskilt.

Odd Helge Aaserød inviteres til ett styremøte for å være med å diskutere hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes.


SAK 3 Regnskap og budsjett v/Asbjørn

Ingen kommentarer til regnskapet.
Ingen kommentarer til budsjettet.

Innunder budsjett ble det informert om hvilke aktiviter Velforeningen ønsker å få igang i løpet av året, deriblant Olabilløp, konsert og voksenfest, i tillegg til de 2 dugnadene vi pleier å ta.

- Årsmøtet vedtok å øke lederhonoraret til kr 10 000.


SAK 4 Antennelaget og videre drift v/Asbjørn

CND har overtatt driften av antennelaget. Regnskapet for antennelaget er godkjent av årsmøtet. Antennelagets lån til Repstad er tilbakebetalt. Antennelaget har ikke et valgt styre, men en servicemann og en kasserer. Styret i velforeningen har gjort en stor jobb i forhold til CnD og videre drift av tv-signaler. De pengene som står igjen på antennelagets konto blir overført til velforeningen med følgende bestemmelser:
 - Det ble foreslått å sette av en del av disse pengene til uforutsette tiltak ved senere anledninger
 - Årsmøtet godkjente en nedleggelse av antennelaget, samt at de midler som overføres fra Antennelaget til velforeningen, blir fordelt ved å sette av 50 % på en bufferkonto og 50 % kan stå til disponibelt bruk for velforeningen. Styret i Velforeningen forvalter pengene.


SAK 5 Retningslinjer for godt naboskap v/ Asbjørn

Forslaget til retningslinjer er sendt på mail og er lagt på Vel'ets nettside.
Det kom noen kommentarer til dette med nabovarsling ved fester;
 - ”selv om man blir varslet om Nabofest, så kan det vel ikke være sånn at det bare er å ture frem som en vil, med bråk og støy det bør vel være nogenlunde ro til ett visst tidspunkt”.
Asbjørn sjekker opp i hvilke offisielle regler som finnes i forhold til dette med ro i boligfelt.SAK 6 Dugnad- hva gjør vi og hvordan løser vi det i fremtiden v/ Kristin

Til tider er det problemer med å få folk til å stille på dugnad. Det ble diskutert om hva vi skal gjøre fremover. Det er dyrt å kjøpe tjenester-
Forslag;
 - Øke mengden sosiale tiltak for å få opp dugnadsånden
 - Gå frem på en positiv måte

Det var ikke stemning på årsmøtet for å "true" med økning i kontingent.

Oppfordring til de som ikke møter på dugnad:
 - Om man ikke har mulighet til å være med på de faste dugnadsdagene, så oppfordres alle til å ta og rydde rundt huset en annen dag.


SAK 7 Fremtidig organisering av velforeningen v/ Kristin

Vedderheia nord blir foreløpig en egen velforening.
Prøve å få til ett godt samarbeid mellom foreningene med samarbeid om blant annet kvartalslekeplass, akebakke og ballbinge.

Det ble diskutert en del rundt organiseringen av sonene, og om man skulle ha en eller to soneledere i hver sone. Det var mange forskjellige synspunkter på dette og årsmøtet bestemte at styret jobber videre med dette.


SAK 8 Valg av nye soneledere

I sone 2 overtar Sissel Tjøstland, Veddertoppen 14.
I sone 3 overtar Terje Mydland, Veddertoppen 37.
I sone 5 overtar Harald Sørbye, Vedderheia 117.
I sone 7 overtar Inger Frantzen, Skytterveien 67.
- det siste skiftet kom etter årsmøtet og er derfor en ekstra tilføyelse til referatet ( Kristin)


SAK 9 Eventuelt

Kristin takket de som var møtt opp på møtet.

Frode Kvamme fikk vin som takk for god jobb med isbanen.
Ørjan Bueklev fikk vin som takk for god jobb med nettsiden og god datahjelp til leder av velforeningen.

Vibeke Bueklev, Tom Jørgensen og Unn Morland fikk hver et Søgnekort på kr 1 000,- som takk for god sonelederjobb gjennom flere år.
Som en tilføyelse til referatet får Kristoffer Aakerblad det samme, på et senere tidspunkt (Kristin)