Styrereferat 20. august 2012

STYREMØTE 20.AUGUST 2012

TILSTEDE: Ghattas, Joakim, Asbjørn, Harald, Inger og Kristin


SAK 1: TRAFIKK-SITUASJONEN

Henvendelse fra en beboer: Hans sønn har spurt om hvorfor ikke bilene stopper når barna skal over veien på vei til skolen?

- Det er ikke lagt opp til streker i overgangsfelt. Det er reglene for statens veivesen og søgne kommunes som gjelder. Ghattas mener at krysset er uforsvarlig. Vi som velforening bør kreve bom der hvor gang-og sykkelvei krysser veien i krysset, samt i bunnen av bakken ved Tinntjønn.
- Vi må tidlig på banen og skriftlig kreve større forsvarlighet.
- Alle involverte parter får kopi. Viser til veitrafikklov. § 5 LOV-1965-06-18-4. 0-visjon prosjekt har tidligere vært inne i bildet, men prosjektleder har sluttet. Kristin tar kontakt med kommunen for å høre om planen videre med prosjektet.
- Asbjørn foreslår intern "Du har kjørt pent"-aksjon, hvor de som kjører lovlig får en belønning. Info om prosjekt, og evt brosjyre i postkasse til alle husstander.
- Kristin foreslår evt at velforeningen setter opp egne skilt som f.eks "Pass på meg!"
- Kristin har hatt møter med kommunen før, og runder med Søgne Kommune og Politiet, uten resultater.
- Ghattas og Kristin skriver mail til samferdselssjef, kommune og politi. Dersom vi ikke hører fra dem går velforeningen til media for å få fokus på denne saken.
- Flere nylige nestenulykker.
- Vi ber skolen informere om trafikksikkerhet og det tas kontakt til rektor og FAU - Kristin tar seg av
- Ghattas foreslår utdelig av refleks, logo Vedderheia sone 30 - Ghattas ansvar


SAK 2: OMDØMMEPROSJEKTET

Styrebehandlet i 2011.
Langsiktig plan for hva vi jobber med.
"Vaktmesterjeneste - ungdom i arbeid"

Omdømmeprosjektet tas opp som fast sak, ved hvert styremøte


SAK 3: INFO OM VOKSENFEST

Komiteen har hatt møte. Det blir fest 20.10.12 på Heimklang. Dørene åpner kl 18 og lukker kl 02.
Det planlegges å servere pizza, kaffe og kake.
Det blir live-musikk og allsang, samt underholdning, leker, quiz og dans.

Det blir sendt invitasjoner i postkassene, orientering på Vel’ets nettside, på Facebook, samt på mail.
Heimklang rommer kun 120 personer, så det er første mann til mølla!


SAK 4: EVALUERING AV KONSERT

Stor oppslutning.
Dårlig planlegging.
Kjempebra resultat og mye positiv tilbakemelding.
Budsjett: kun 931 i underskudd.
Tidligere markedsføring.
Sponsorer tidligere på Banen.
Salg- bedre kontroll med økonomi ifbm salg.
Artikkel om årets konsert til Fritidsnytt - Kristin tar kontakt med dem.
Forslag om allsang på neste konsert.
Media må tipses i god tid.

Konklusjon: vi må ha arbeidsgruppe og tidsfrister. Arbeidsgruppe til neste år: Harald, Joakim, Inger

Konserten blir tradisjon og skal arrangeres mandag kveld før skolestart. Neste konsert blir 12.august 2013


SAK 5: REGISTRERING I BRØNNØYSUNDREGISTERET

Velforening bør være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke midler.

Enighet i styret om registrering i Brønnøysundregisteret. Leder og kasserer tar opp med revisor, og sørger for at det blir gjort på riktig vis.


SAK 6: LYSLØYPE OG VELFORENINGENS SYN OG ØNSKER

Søgne kommune planlegger lysløype i en løypetrasè i kommunen. Flere alternativ er lagt frem, hvor Tinntjønn-Hellersdalen er ett.

Vedderheia Velforening ønsker lysløpe, og fremmer et nytt alternativ.

Repstad bygger allerede en løype som går fra sagbruket på Repstad opp til Vedderheia Nord og videre mot Tinntjønnløypa. Her planlegges det evt. anleggelse av lys. Det blir en mulighet for rundløype og dette blir velforeningens alternativ.

Høringsfrist for forslag til løypetrase er 1.september.
Inger skriver brev til kommunen


SAK 7: BALLBINGEN; HVA SKJER VIDERE?

- Ødelagte planker er delvis skiftet. Vaktmesteren er i gang med arbeidet
- Mål-nett må skiftes - Inger hører med Camilla
- Reklame-Inger og Asbjørn tar seg av nye sponsorer - mål 10 000 per år, øremerka midler til bingen
- Dekket er rubbet og vi trenger ikke foreløpig gjøres noe mer.
- På sikt må dekket skiftes ut, og derfor må vi få inn penger til å skifte det. Usikkert om dette klassifiserer for tippemidler, og vi er derfor avhengig av sponsorer
- 8 personersbenk er kjøpt inn. Denne er vi veldig fornøyd med og bestiller to stk til andre lekeplasser
- Kran - vanngris. Sjekker muligheten for vannfontene for å unngå søl. Inger sjekker vannfontene og Ghattas monterer hvis mulig


SAK 8: LEKEPLASSER; ER VI I RUTE MED OPPDATERING OG DUGNADER?

Sone 1 Ok
Sone 2 Ok
Sone 3 Ok, men bør ryddes. Mangler soneleder, må avvente ny leder,
Sone 4 Ok
Sone 5 Det er lagt ny plen. Runsestativ et må byttes ut og det mangler barnerunse - Harald tar dette
Sone 6 Under oppgradering. Det blir dugnad 29 aug - Joakim tar seg av dette
Sone 7 Ok
Sone 8 Ok. Det er anlagt ny sti fra Borettslaget og ned til lekeplassen innerst i Skytterveien

Soneledere, oppfordres til å fjerne burot/oppfordre beboere til å fjerne burot fra sine soner, pga allergiplager.


SAK 9: BARNEHAGE-SAKEN; NOE NYTT?

Asbjørn tar kontakt med utbygger
Høyre går for utbygging av to nye avdelinger i Vedderheia Barnehage (eksisterende barnehage)
Plan for Vedderheia Nord er en ny barnehage med grendehusdel.
Usikkert hva ufallet blir


SAK 10: DIVERSE

Oppgjør innkjøp runsestativ 2011 - saken utsatt, ingen respons på vår korrespondanse. Henviser til tidligere sak.


Asbjørn kommer med forslag til "Labbe hjem"-arrangement.
Styret stemmer for.
- Forslag om at det dannes grupper på 8-10 voksne som melder seg på til forrett, middag og dessert hos hverandre
- Hensikten er å bruke en kveld sammen med noen på Heia som du ikke nødvendigvis kjenner fra før.
- Et hus inviterer til forrett. Etter at den er spist, "labber" gruppa til middagshuset og deretter til desserthuset. Når alle måltider er fortært, samles alle gruppene til dans og fest på Heimklang.
- Vi legger opp til maks 15 grupper, men regner med at første forsøk vil gi 4-8 grupper.
- Alle betaler kl 200 for dekning av mat hos de tre hjemmene og leie av Heimklang.
- Tre par/single i hver gruppe får ansvar for å åpne huset til hvert av de tre små måltidene. Alle skal være enkle og rimelige.
- Gruppene blir satt sammen av arrangementskomiteen, slik at vi "labber" over store deler av Vedderheia denne kvelden.
- Turen til Heimklang kan tas til fots eller i maxi-taxi
- Planlagt oppstart i april
Asbjørn tar hovedansvar for dette arrangementet