Årsmøtet 2013

Årsmøte i Vedderheia Velforening 9. April 2013


Sted: Vedderheia Barnehage
Tidspunkt: kl 1900
Fremmøte: 25 personer


Møteinnkallingen ble godkjent
Kristin Knutsen ble valgt til leder av møtet.
Bernt Daland ble valgt til referent.
Harald Evensen og Steinar Østensen ble valgt til protokollunderskrivere.


Sak 1: Årsberetning
Årsberetningen ble lest opp og godkjent av årsmøtet


Sak 2: Regnskap
Regnskapet ble uttdelt og gjenomgått i møtet. Regnskapet godkjent uten merknader


Sak 3: Budsjett
Budsjettet ble muntlig gjennomgått i møtet og godkjent uten merknader.


Sak 4: Retningslinjer for godt naboskap, FB-side og kommunikasjon
Det kom merknader om overfylte søppeldunker hvor søppelet fløt utover gata, og det kom en henstilling om at hundeholdere tok hensyn ved badeplassen i forhold til barn som kan være redde for hunder.
Det kom generelt gode tilbakemeldinger på FB-siden. Det var imidlertid enighet på årsmøtet om at språkbruken og diskusjoner i noen tilfeller hadde gått for langt, og det ble oppfordret til at man tok hensyn. Årsmøtet mente at FB-siden ikke skulle nyttes til et reklamefora eller kjøp/salg
Det ble tatt opp problemer med feilparkerte biler på offentlige plasser. Det var enighet på årsmøtet om at vellet ikke har myndighet til å foreta seg noe vedrørende dette.
"Disse kjøretøyene kan naboene kreve borttauet hvis feilparkering gjentar seg og oppleves som et problem" fjernes fra retningslinjene pkt 6.
Under pkt 10 føres det til "Dyreeiere må vise generelle hensyn".


Sak 5: Vedtekter
Kontigent ble endret til kr 350.-

Endret til "Sammenslutning av huseiere".
Tomteeiere og leieboere er fjernet.
Pliktige og ikke pliktige medlemmer - nytt i vedtektene
8 soneledere, mot tidligere 7.


Sak 6: Innmelding i Brønnøysundregisteret
Stiftelsesdato var foreslått med dagens dato.
Årsmøtet ønsket at man skulle sjekke hvor langt tilbake man kunne dokumentere årsmøtet. Leder sjekker hvor langt tilbake det har vært aktivitet, og om stiftelsesdato kan settes tilbake så langt det kan dokumenteres aktivitet.
Årsmøtet besluttet at man skulle søke å opprette grasrotandel.


Sak 7: Isbane - plan videre
Isbanen må rettes opp igjen før neste vinter.
Årsmøtet ga applaus til Frode Kvamme for den jobben han har lagt ned på isbanen. Det ble besluttet å kjøpe inn ny snøfreser til mellom 30 000 og 40 000 (vedtatt i årsmøtesak 3, budsjett) Snøfreseren skal stå hos Frode Kvamme. Snøfreseren skal ikke lånes ut til privat brøyting, men det var enighet på årsmøtet om at Frode Kvamme kunne benytte denne på eget gårdstun siden han hadde ansvaret for snøfreseren.


Sak 8: Innkomne saker: Hundehold, problematikk med hundehold og løse hunder
Utfordringer knyttet til hunder som sprang rundt løse, og hundedritt ble diskutert. Vellet har ingen myndighet til å foreta seg noe. En mulighet var å sende innspill til kommunen som har ute på høring forskrift om hundehold.
Hundeeiere på årsmøtet foreslo at hundeeiere tok en felles innsats for å plukke hundedritt. Vellet betaler for hundeposer. Tiltak som ble foreslått var påsetting av klistermerker kast din hundebæsj her for dem som ønsket å gjøre sin søppeldunk tilgjengelig for at hundeeiere kan kaste bæsjeposen i søppeldunken.


Sak 9: Valg
Styret ble takket for den innsatsen som var gjort
Følgende gikk ut av styret:
Sissel Tjøstland(ut av styret i oktober)
Ghattas Sayej
Signe Elise Heia
Asbjørn Sørfonden
Disse 4 får Søgne-kort på kr 1 000 for sin innsats i styret.


Det ble valgt 5 nye styremedlemmer:
Camilla Ihlen solvik ble valgt til kasserer ved akklamasjon
For sone 2 ble Terje Skjelbreid valgt ved akklamasjon
For sone 3 ble Inger Halvorsen valgt ved akklamasjon
For sone 4 ble Nicolai Borøy valgt ved akklamasjon
For sone 8 ble Pablo Vargas valgt ved akklamasjon


Sak 10 Eventuelt
- Det dårlige busstilbudet om sommeren ble tatt opp. Styret tar dette som egen sak.
- Sak om omregulering av barnehagetomt til boligformål ble diskutert. Vellet ser med bekymring på at muligheten til grendehus og styrerom nå faller bort. Det ble besluttet at Harald Solvik, Inger Frantzen og Asbjørn Sørfonden skulle gå i dialog med Repstad Eiendom om saken. Styret jobber også videre med denne saken. Det sendes merknader til høring til Søgne Kommune vedr. reguleringsforespørsel fra Læringsverkstedet om omregulering av barnehagetomt