Årsmøtet 2014

Sted: Espira Vedderheia barnehage 31.03.2014.


Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling sendt på mail, nettside og facebook og annonsert i Fævennen 3. mars og Budstikka 5. mars.
Vedtak: Godkjent.


Godkjenne dagsorden
Valg av referent: Inger Frantzen
Valg av revisor: Jan Erik Trydal
Valg til protokollunderskrivere: Frode Kvamme og Ole Bueklev
Vedtak: Godkjent

Sak 1: Årsberetning
Vedtak: Godkjent


Sak 2: Regnskap v/ Camilla
Vedtak: Godkjent med følgende kommentar:
 • kr 21 000 er viderført som overskudd fra konserten 2013. Disse midlene øremerkes i budsjettet til neste konsert
 • Driftsunderskuddet er ikke reelt pga kjøp av snøfres der foreningen har et utestående fra Repstad på kr 20 000.


Sak 3: Budsjett v/ Camilla
Vedtak: Godkjent


Sak 4: Informasjon om skytebanesaken
Arbeidsgruppe bestående av Vedderheia velforening, Vedderheia Nord velforening, Dahl velforening og beboere på Lohne.
Motstand om skytebane i Årdalen som vil kunne berøre oss med støy. 
Flere innlegg i Budstikka fra arbeidsgruppa. Kontakt med politikere. 
Det vil ikke bli tatt en politisk avgjørelse i denne saken før E39 trase er valgt.
Vedtak: Saken videreføres av nytt styre.


Sak 5: E39 og valg av trase; informasjon om arbeidsgruppas arbeid og årsmøtevedtak om Vedderheia velforenings ønske v/ Asbjørn
Vedtak: Høringsutkastet støttes i sin helhet, men med krav om endring i tekst som forsterker behovet for støydemping av åpent trasé øst for tunnelåpning ut fra Vedderheia.


Sak 6: Ballbingen
Ønske fra noen beboere om å få nytt dekke. Dekket i bingen er blitt vurdert. 
Vedtak: Vi bruker overskuddet fra Antennelaget til på kr 50 000,- til skifte av dekke.
Styret etablerer en arbeidsgruppe i 2014 som skal søke om Tippemidler og utrede, og søke sponsormidler. 
Det forberedes dugnadsarbeid.


Sak 7: Årshjul/plan for 2014
 • Årsmøte 31/3 kl 19
 • Styremøter; 1 på forsommer og 2 på høst/vinter
 • Dugnad 29/4 kl 17
 • Vedderheiakonsert 25/8
 • Grillfest
 • "Garasjesalg"
 • Julegrantenning,et samarbeid med Vedderheia Nord som er hovedansvarlig for arrangementet.
Vedtak: Godkjent


Sak 8: Valg
Leder: Asbjørn Sørfonden
Sone 3: John Egeland
Sone 5: Jan Inge Alver


Sak 9: Eventuelt
 • Wirebanen må sikres med rampe og strammere wire. Saken tas opp av Vedderheia Nord på deres årsmøte. Styret følger opp overfor dem.
 • Isbanen ødelegges av moped/firehjulingskjøring. 
  • Facebook benyttes til holdningsskapende arbeid.
  • Det sendes mail til alle medlemmer
  • Foreningens hjemmeside må få et pkt om saken
  • I samarbeid med Vedderheia Nord, kjøpes inn og henges opp «kjøring forbudt-skilt»

Årsmøtet takket Kristin Knudsen for hennes årelange innsats som leder av Vedderheia Velforening. Hun har nedlagt mye tid og fremvist et forbilledlig engasjement for boområdet vårt. 
Vedderheia Velforening er svært takknemlig for at hun har vært en slik stabil drivkraft for alle oss som bor her oppe!