Styrereferat 9. februar 2015

Sak 1  Saker fra sist styremøte
1. Registrering i Brønnøysundregisteret
2. Ballbingen
3. Fart Repstadveien forbi badeplass. Ev behov for skilting vurderes. Fartsredusering tas opp av leder med SVV.
4. Lekeplassen ved bhg må oppgraderes. Dette legges til  sone 6. Innkjøp og dugnad samordnes med leder.
5. Parkering av større kjøretøy. Soneansvarlig tar opp saken med aktuelle sjåfører og ber dem hensette kjøretøy slik at de ikke til hinder for god sikt i kryss, forurensing og sjenanse for beboere.
6. Trafikkaksjon med Nord.
7. Bussruter

8. Omregulering av næringstomt
 
 
Vedtak:  Sakene følges opp ved at:
1. Camilla og Asbjørn følger opp registrering i Brønnøysundregisteret
2. Jan Inge følger opp overfor kommune og innkaller til dugnad når materiell er klart og avtaler gjort. Det bestilles 4 mm dekke.
3. Asbjørn sender bekymringsmelding til SVV med anmodning om skilting av badeplass og kryssende barn.
4. Joakims etterfølger følger opp
5. Følges opp kontinuerlig
6. Asbjørn hører igjen med Arild
7. Asbjørn purrer opp AKT for møte
8. Asbjørn følger med, og opp når det skjer noe
 
Sak 2:  Dugnad
Vedtak:   Vårdugnaden 2015 blir lørdag 25.04.2015.
 
Sak 3:  Konserten 2015
Vedtak:  Konserten gjennomføres som i 2014, dato 31.08.2015. Styret innstiller overfor årsmøtet at det kan stilles en garanti på inntil kr 10 000.
Inger gir ny orientering om planer og fremdrift på neste styremøte.
Komiteen ber om innspill på gjennomføring, underholdning og artister.
 
Sak 4:  E-39, Høring og det videre arbeid
Vedtak:  Saken følges opp av Asbjørn i arbeidsgruppen.
 
Sak 5:  Skytebanesaken
Vedtak:  Orienteringen tas til etterretning.
 
Sak 6:  Årshjul for styret 2015
Vedtak:
• Styremøte 09.02.2015
• Styremøte 10.03.2015
• Årsmøte 24.03.2015
• Trafikkaksjon mai
• Dugnad for hele området sammen med Vedderheia Nord Velforening lørdag 25.04.2015

Sak 7:  Eventuelt
1. Regnskap 2014
2. Høring om sykkelstier i Søgne
3. Trerekkverk på innsiden av autovern i Tinnstøylen
4. E-postadresser

Vedtak:
1. Camilla orienterte om regnskapet for 2014 som viser overskudd. Regnskapet legges frem for årsmøtet med et budsjett for 2015 der vi legger opp til betydelig innkjøp av materiell til ballbingen og lekeplesser.
2. Styret inviterer to interesserte til å utforme et høringssvar. Ansvar Asbjørn
3. Asbjørn sender melding til SVV om reparasjon av trerekkverk før sykkelsesongen tar til.
4. Asbjørn sender adresselister til alle sonelederne for oppdatering av e-postadresser til alle i Vedderheia.