Styrereferat 10. mars 2015

Tilstede: Asbjørn, Inger, Jan Inge, Lise.

Forfall: Joakim, Camilla, Nikolai,  Pablo, Terje, Jon.
 
Sak 1        Saker fra sist styremøte
1.    Registrering i Brønnøysundregisteret. Camilla og Asbjørn har startet arbeidet og sluttfører registering i uke 11.
2.    Jan Inge har søkt kommunen om forhåndsgodkjenning av tippemidler. Han innkaller til dugnad når materiell er klart og avtaler gjort.
3.    Asbjørn har sendt bekymringsmelding til SVV med anmodning om skilting av badeplass og kryssende barn.
4.    Asbjørn har sendt melding til SVV om skader på rekkverk i Tinnstøylen, samt steinsprang ut i vei.
5.    Trafikkaksjon med Nord. Asbjørn har snakket med Arild, samarbeidet har ennå ikke kommet i gang.
6.    Asbjørn har skriftlig purret opp AKT for et samarbeid om utnyttelse og utbedring av busstilbudet. Ikke noe svar.
7.    Asbjørn har utfordret to til å utforme høringssvar på sykkelstier i Søgne. Det ser ikke ut til at de vil utforme høringssvar.
Vedtak:        Sakene følges opp fortløpende. 
 
Sak 2:        Saker til Årsmøte 2015
Vedtak:        
•    Godkjenning av innkalling
•    Valg av ordstyrer
•    Valg av referenter
•    Valg av revisor
•    Regnskap 2014
•    Budsjett 2015
•    Ballbingen
•    E-39
•    Skytebanesaken
•    Årshjul (dugnader, konsert, ballbingen, julegrantenning)
•    Valg
•    Innmeldte saker
 
Sak 3:        Adresselister
Vedtak:    Alle soneledere tar en husrunde for oppdatering av e-postadresser i egen sone. Adresselistene som ligger inne i Asbjørns system kunne ikke tas ut på en hensiktsmessig måte, så han henter ut liste fra Proøk. Saken følges opp etter Årsmøtet.
 
Sak 4:        Eventuelt

Vedtak:        Ingen saker under eventuelt.