Årsmøtet 2016

Sted: Espira Vedderheia Barnehage 14.03.2016


Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling er sendt ut 3 ganger på Facebook og invitasjon i alle postkasser.
Vedtak: Godkjent

Godkjenne dagsorden
Valg av referent: Inger Frantzen
Valg av revisor: John Egeland
Valg til protokollunderskrivere: Ghattas Sayej og Inger Kvinnesland
Vedtak: Godkjent

Sak 1: Årsberetning
Vedtak: Godkjent

Sak 2: Regnskap v/Camilla
Vedtak: Godkjent med en kommentar om at årsmøtet er fornøyd med innkreving av kontingent via firma.

Sak 3: Budsjett v/Camilla
Vedtak: Godkjent

Sak 4: Sammenslåing av velforeningene på Vedderheia
Vedderheia har i dag to store velforeninger i tillegg til to mindre som er tilknyttet borettslag og sameie. 
Vedderheia Nord har tatt kontakt for å utrede mulighetene for å slå seg sammen med Vedderheia Velforening. Styret i Vedderheia Velforening har uavhengig av denne henvendelsen også diskutert en sammenslåing. 
Styret foreslår derfor en sammenslåingsprosess som fører til at årsmøtene 2017 vedtar at disse to velforeningene blir en velforening.
Vedtak: Vedderheia velforening ønsker en sammenslåingsprosess som fører frem til at årsmøte 2017 vedtar å slå sammen Vedderheia Velforening og Vedderheia Nord Velforening, til en stor velforening på Vedderheia.

Sak 5: Vedderheia-konserten 2016
Arrangørgruppen orienterte om Vedderheiakonserten 2016.
Vedtak: Velforeningen støtter konserten med en garanti på inntil kr 20 000 i årets budsjett. Årsmøtet støtter konsertens konsept og vil stille alle våre tillitsvalgte tilgjengelig for arrangøren i hjelp til forberedelser og gjennomføring.

Sak 6: Kommunereformen
Vedderheia boområde vil kunne bli rammet av de politiske vedtakene som følger av en kommunesammenslåing. Vi vil da ligge vest i vest. Ordfører Hilde har nettopp gitt oss en konsekvensorientering. Styret ønsker årsmøtets tilbakemelding på om og i hvilke saker velforeningen ev. skal engasjere seg i.
Vedtak: Vedderheia Velforening skal følge opp saker som vil ha konsekvens for kommunalt tilbud for oss her vest i vest slik at våre beboere får best mulige vilkår, uavhengig av modell som velges.

Sak 7: Årshjul for 2016
   • Årsmøte 14.03.2016 kl 1900
   • Styremøter; 1 på forsommer og 2 på høst/vinter
   • Dugnad mandag 25.04 kl 17.00
   • Vedderheiakonsert blir mot slutten av august. Komiteen setter dato noe senere.
   • Julegran-tenning, et samarbeid med Vedderheia Nord som er hovedansvarlig for arrangementet.
Vedtak: Godkjent

Sak 8: Valg
Leder: Asbjørn Sørfonden
Sone 6: Ubesatt
Sone 8: Ligger under sone 7
Vedtak: Årsmøtet pålegger styret å finne soneledere i de udekkede sonene. Dersom dette ikke lar seg gjøre vil sone 6 ivaretas av sone 5 og sone 8 ivaretas av sone 7. 

Sak 9: Innmeldte saker
Ingen innmeldte saker