Årsmøtet 2015

Sted: Espira Vedderheia barnehage 24.03.14.


Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling sendt på mail, nettside og Facebook. Fædrelandsvennen og Budstikka.
Vedtak: Godkjent.

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Godkjent.

Valg av referent: Inger Frantzen
Valg av revisor: Håvard Lunde Eide
Protokollunderskrivere: Frode Kvamme og Ole Bueklev  
Vedtak: Godkjent

Sak 1: Årsberetning
Vedtak: Godkjent

Sak 2: Regnskap v/ Camilla
Det ble reist spørsmål om det finnes rimeligere innkrevingsmuligheter for kontingent. Dette ble avvist av årsmøte og dagens rutiner opprettholdes.
Vedtak: Godkjent

Sak 3: Budsjett v/ Camilla
Oppsettet bør endres slik at regnskap og budsjett er likt satt opp. Innkreving av kontingent på 11 000 må inn i budsjett.
Vedtak: Godkjent med tilliggende kommentarer.

Sak 4: Informasjon om skytebanesaken
Arbeidsgruppe bestående av Vedderheia velforening, Vedderheia Nord velforening, Dahl velforening og beboere på Lohne.
Motstand om skytebane i Årdalen som vil kunne berøre oss med støy.
Flere innlegg i Budstikka fra arbeidsgruppa. Kontakt med politikere.
Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke etablering av skytebane på Dahl. Årsmøtet pålegger styret å videreføre arbeidet for å unngå at det anlegges skytebane på Dahl.

Sak 5: E39 og valg av trase og høringssvar v/ Asbjørn
Årsmøtet støttet i all hovedsak høringssvaret, men ønsket å ta ut momentet om avlastningsvei. Lengden på tunnel fra Tverråna og vestover bør minimeres for å få aksept for lang tunnel. Støyproblematikken må vektlegges solid.
Vedtak: Høringsutkastet støttes med de justeringer som kom frem.

Sak 6: Ballbingen
Styret ønsker å bytte dekke.
Vedtak: De avsatte midlene fra årsmøte 2014 videreføres til 2015 til skifte av dekke.

Sak 7: Årshjul for 2015
- Årsmøte 25.03 kl 19
- Styremøter; 1 på forsommer og 2 på høst/vinter
- Dugnad 24.04 kl 14.00
- Burotdugnad mai/juni
- Vedderheiakonsert 31/8
- Julegran-tenning, et samarbeid med Vedderheia Nord som er hovedansvarlig for arrangementet.
Vedtak: Godkjent

Sak 8: Valg
Leder:  Asbjørn Sørfonden
Det har ikke kommet forslag til ledere i sonene 1, 3, 6 og 8.
Styret består da av:
Leder: Asbjørn Sørfonden
Kasserer: Camilla Ihlen
Sekretær, leder sone 7 og 8: Inger Franzen    
Leder sone 5 og 6: Jan Inge Alver
Leder sone 4: Nikolai Borø
Leder sone 1, 2 og 3: Terje Skjelbred
Vedtak: Årsmøtet pålegger styret å finne soneledere i de udekkede sonene. Dersom dette ikke lar seg gjøre innen første styremøte, ivaretar sone 2 midlertidig ansvaret for sone 1 og 3. Sone 6 ivaretas av sone 5 og sone 8 ivaretas av sone 7.
Årsmøtet takket av sonelederne Lise (1), Jon (3), Joakim (6) og Pablo (8) for deres innsats som soneledere med et gavekort på kr 1 000 hver.

Sak 9: Innmeldte saker
Treningsapparat på grusbanen
Forslag til vedtak: Årsmøtet avsetter inntil 15 000 kr til innkjøp av treningsapparat. Plassering utredes og vedtas av styret. Styret pålegges å søke støtte fra Repstad og  finansinstitusjoner for å finansiere apparatet. Leder i utredningen blir Håvard Lund Eide.