Årsmøte 2017

Sted: Espira Vedderheia barnehage 22.03.17.
 

Godkjenning av møteinnkalling
Innkalling sendt på Facebook og lagt i alle postkasser, samt oppslag på postkassestativ i hele området.
Vedtak: Godkjent

Årsmøtet hadde 18 fremmøtte og var beslutningsdyktig ihht vedtekter.
 
Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Godkjent
  
Valg av referent: Inger Frantzen
Valg av revisor: John Egeland
Protokollunderskrivere: Frode Kvamme og Arild Kristensen            
 
Sak 1: Årsberetning
Vedtak: Godkjent
 
Sak 2: Regnskap
Vedtak: Godkjent med tillegg gjeld fra vaktmester, kr 8400.

Sak 3: Budsjett
Vedtak: Forslag til budsjett ble ikke fremlagt da Camilla hadde meldt forfall.
Styret får derfor i oppgave å vedta forslag med følgende kommentarer:
 - Kr 10 000 til bygging av gapahuk på grusplassen
 - Kr 15 000 til nytt ronsestativ gammel sone 2
 - Den sterke økonomien bør videreføres, men beboerne må kunne inviteres til forslag til hva man kan bruke midler på.
 - Det skal også kjøpes inn 4 nye benker/bord á kr 5 000
Styret får også frihet til å omdisponere innen budsjettet hvis nødvendig.

Sak 4: Årshjul for 2017
 - Årsmøte 22.03 kl 20.00
 - Styremøter; 1 på forsommer og 2 på høst/vinter
 - Dugnad lørdag 06.05.17 kl. 12.00 med etterfølgende familiedag på grusbanen
 - St. Hansfeiring 23.06.17 med båltenning kl. 18.00
 - Vedderheiakonsert 21.08.17
 - Julegran-tenning 01.12.17. kl. 17.00
 Vedtak: Godkjent
  
Innmeldte saker
 - Ny organisering av Vedderheia Velforening. Se eget fremlegg
Vedtak: Godkjent. 
Det ble fremsatt ønske om at sonene blir presentert på hjemmeside med veinr. og soneledere m/telefonnr.
 
Sak 5: Valg
Leder:    Asbjørn Sørfonden
Sone 1:  Torfinn Bjelland
Sone 2:  Nikolai Borø
Sone 3:  Jan Inge Alver
Sone 4:  Inger K Frantzen
Sone 5:  Arne-Kristian Dalen
Sone 6:  Lene Skuggedal Hanssen
Vedtak: Enstemmig vedtatt
 
Årsmøtet kom også med momenter til oppfølging av styret:
 - Styret bør høre med kommunen om det finnes godkjente midler til å ta knekken på utbredelsen av Slirekne på Vedderheia.
 - Det ble foreslått å benytte midler til utvidelse av programmet for konserten hvis mulig innenfor dagens ramme for konserten.
 - Badeplassen besøke av huggorm. Styret og badeplassansvarlig bør vurdere tiltak for å unngå trefninger mellom orm og mennesker.
 - Det ønskes større søppeldunk på grusplassen.
Sakene overføres videre behandling i styret.
                                                                                                                                                                                                                                          
Arild Kristensen og Frode Kvamme