Årsmøtet 2011

Referat fra Årsmøte i Vedderheia Velforening den 30. mars 2011

Fremmøtte: Styret + 6

Innkalling og dagsorden godkjent

Valg av dirigent og referent: Kristin og Tom

Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll: Asbjørn og Ghattas

Valg av revisor: Ghattas

SAK 1: Årsberetning v/Kristin
Info om styremedlemmer og soneledere, og hva de har gjort i løpet av året.
Vi fikk ikke tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen til svømmekurs men søker på nytt dersom interesse.
Ny hjemmeside: www.vedderheia.com.
Hold lekeplassene ryddig og tøm søppel.
Skade på lekeplass i sone 1 blir fikset så fort snøen forsvinner.
Brøyting: det har vært kontakt med NCC om brøyting og strøing i Vedderheiabakken om vinteren, det skal bli prioritert så langt det er mulig. De oppfordrer beboerne til å ta gode vinterdekk, holde avstand og god nok fart opp bakken. Ikke kjør biler på gangstiene, selv om bakken er ufremkommelig.
Skryt til Repstad Anlegg for god strøing i Vedderheia i vinter.
Det blir søkt tippemiddler til vedlikehold av ballbingen.
Ett regnskapsfirma (ProØk) er engasjert for å innkreve velavgiften, dette har ført til mer penger i kassa for velforeningen.

SAK 2: Fiber v/Asbjørn 
CND er engasjert i forbindelse med utbyggingen av fiber i Vedderheia og setter i gang med graving nå i løpet av våren. Man kan velge mellom bare internett eller internett og tv. IP telefoni kan også bestilles. De som ønsker det kan fremdeles bruke antennelaget til både tv og internett.Alt skal være oppe og gå innen 01.09.2011.

SAK 3: Økning av kontingenten v/Kristin
Pga. regnskapsbyråets pris så blir det fra styret foreslått en økning i velkontigenten med 30 kroner.

Etter forslag fra en fremmøtt ble det foreslått å øke med 50 kroner og dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 4: Info om Vedderheia Nord og utbedring av veien til Vedderheia v/Ole Johan Bueklev fra Repstad Eiendom 
Hvis alt går i orden med grunneier så blir bakken rettet og dosert riktig, samt gjort bredere.

Det blir bygd flere nye lekeplasser i området med bl.a en gruslagt bane som kan islegges og brukes som skøytebane om vinteren, en terrengsykkelløype som blir belagt med asfaltgrus, en basketbane og en hinderløype. Det er også planer om en taubane allà den de har i dyreparken , og en skaterampe. Det vil også bli utbygd ett unikt tursystem som vil bli koblet på Tinntjønnløypa ved gamle søppelfyllinga på Repstad og flere utstikkere til Tinntjønnløypa på andre plasser.

Det blir foreslått å danne en egen velforening for det nye feltet som en slags arm fra eksisterende velforening. Det trenges også noen som tar ansvar for å drifte lekeplassene i området, og det foreslåes eksisterende velforening eller en ny velforening. Eksisterende velforening må ta ansvar inntil en evt. ny velforening er på plass.

SAK 5: Nærmiljøgruppe v/Kristin
Styret ønsker å opprette en gruppe som kan være med å dra i gang tiltak for å skape ett godt nærmiljø. Gruppen skal hovedsakelig jobbe sammen med den nye barnehageutbyggeren om mulighet for ett grendehus. Danne ungdomsklubb, grendelagsfester m.m.

Asbjørn og Kristoffer fra styret sitter allerede i denne gruppen men det trengs flere medlemmer, gjerne 2-3. Svein Øigarden vil gjerne være med i denne gruppen, klapp klapp :-)

Prøve å komme i gang før sommeren

SAK 6: Politikontroll på Vedderheia vedrørende fart og mobilbruk
Det er ekstremt mye mobilsnakk og sms-skriving mens man kjører bil i området.

Det er kontakt med politiet og de vil gjøre grep for å få slutt på dette, bl.a med fartskontroller og kontroll av mobilbruk i bil dersom årsmøtet godkjenner det.De fremmøtte på årsmøtet syntes dette er ett positivt tiltak og ønsker ett synlig politi i nærområdet. Vi oppfordrer alle til å bruke handsfree og slakke av på gassen. Husk at det er 30 km/t i hele området. Vedderheia Barnehage bør oppfordre foreldre om vettig bilkjøring.

SAK 7: Regnskap og budsjett v/Asbjørn
Det er ett lite feilbeløp på rundt 1 400 kroner som ikke kan redegjøres for enda, men det jobbes med saken. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2010.

Budsjett for 2011 også godkjent

SAK 8: Dugnad og datoer
Dugnadsdatoer i løpet av året blir: lørdag 7. mai kl.1100. Vi samles i sonene og gjør det som skal gjøres. Etterpå samles ved ballbingen tilslutt for sosial samvær.

Gangstien mellom sone 1 og 2 (fra Veddertoppen til Vedderheia som brukes av mange skolebarn), må utbedres. Her blir det en dugnad onsdag 11. mai fra kl. 1700-2000. Kristoffer og Ghattas har hovedansvar for planlegging og utfordring. Dugnaden kan kun gjennomføres dersom de som benytter seg av stiene og deres foreldre stiller.

SAK 9: Valg
Steinar Vabo trekker seg som soneleder i sone 6.
Signe Elise Heia i sone 8 er gravid og ønsker derfor at andre overtar som soneleder.
Resten av styret fortsetter. HURRA :-) 

Kristin opplyser om at hun ønsker å ta en pause fra velstyret fra neste år. 
Vi trenger derfor ny soneleder i sone 6 og sone 8 samt ny leder fra 2012.

SAK 10: Eventuelt
Busstilbud til Vedderheia:
Det blir ett møte med AKT og Velforeningene i Søgne om busstilbudet i områdene 13.april. Det trenges mer buss om morgenen og ettermiddag så folk kommer seg til og fra jobb. Busstilbudet på kveldstid er bra.Det er også dårlig med korrespondanse fra Tangvall. Når bussen fra byen kommer til Tangvall er bussen til Vedderheia allerede kjørt. Årsmøtet er generelt lite tilfreds med busstilbudet i Vedderheia og de fleste velger heller å kjøre bil.

Bør det være andre sosiale tiltak enn å plukke søppel sammen?
Forslag:
- Grillfest om sommeren
- Juletre og adventsamling i desember