Styremøte 31. mai 2011

Styremøte 31. mai 2011.

Tilstede: Vibeke, Unn, Asbjørn, Joakim, Kristin, Ghattas og Tom.

Vi begynte med å gi litt info til vår nye soneleder i sone 6, Joakim Nilsen.


Sak 1: Ballbingen
Unn og Asbjørn har avtalt møte med Magne Haugland i kommunen, som skal hjelpe med søknad om tippemidler. Vi har fått tilbud både fra PST og Scansis på kunstgress (fotballdekke).Dekket vil koste ca kr 100 000 pluss moms. Kan søke velforbundet om momsfritak.

Sparebankstiftelsen har en søknadsfristfrist som går ut 15.februar. Kan hende vi kan få kr 25 000 derfra.
Vi får kr 20 000 fra Repstad Eiendom i forbindelse med bygging av 4 mannsbolig på Veddertoppen.

Vi går for tilbudet fra PST, og vi søker midler fra lokale næringsdrivende i tillegg til de overnevnte søknader. Det nye dekket kommer våren 2012, og det vil kreve at beboerne må gjøre en dugnadsinnsats.

Porten bør skiftes i ballbingen, slik at mopeder og sykler ikke kommer inn. Det sliter på dekket.

Sak 2: Nett over sandkassene
Ble enige om at de sonene som ønsker et nett til sandkassa kan kjøpe de det, og kommer med regningen til Asbjørn Sørfonden. Fint hvis 2-3 beboere i tillegg til soneleder kan ta ansvar for at nettet blir brukt.

Sak 3: Vaktmesteroppgaver
Er det noen oppgaver som vaktmesteren kan gjøre?

Han har fått skilt som skal minne hundeiere om å kaste bæsjen i søpla. Søppelbøtter er også kjøpt inn og skal henges opp. Ønske om at søppelbøtter bl.a henges opp ved innkjøring til Vedderheia og der bussen stopper. Vaktmesteren har ansvar for å tømme disse.

Hvis noen har noe som de ønsker vaktmesteren skal gjøre, må de kontakte sonelederen.

Sak 4: Lekeplassikkerhet
Ghattas tar ansvar for sikkerheten på lekeplassene. Han får kr 1 000 ekstra i bonus i året for denne jobben. Velforbundet arrangerer lekeplasskurs den 21.juni. Kan hende Ghattas og eventuelt Joakim går på dette kurset.

Ghattas kontrollerer alle lekeplassene før sommeren.

Sak 5: Sameiet Vedderheia 57-87
Asbjørn, Ørjan og Kristin har hatt møte med to fra sameiets styre vedr. samarbeide og velkontingent. Det er skrevet forslag til avtale. Avtalen går ut på at sameiet blir et kollektivt medlem i velforeningen og at hver enhet betaler halv pris i medlemskontingent. Vi har tilbudt at en i styret i sameiet kan møte i vel'ets styre, men har ikke fått svar på det. Sameiet tar dette opp på årsmøtet deres, og skal komme tilbake. Blir vi enige og de takker ja til avtalen, blir alle i sameiet pliktige medlemmer.

Sak 6: Annet
· Vel'et støtter i et brev til kommunen at grusbanen på Tinnkjønn skole får kunstgress.
· Vi fjerner skaterampa på den gamle fotballbanen på dugnaden til høsten.
· Vibeke hører med Ole Johan om vi har ansvar for alle stiene.
· Vel'et vil se på utsmykningen av det nye krysset inn til Vedderheia. Vel'et tar dette opp med Repstad Eiendom. Asbjørn Sørfonden tar den jobben.
· En lastebil rygget og smadret fronten på en bil i rundkjøringen i Skytterveien. Styreleder tar kontakt med Repstad Anlegg vedr. trafikksikkerhet.
· ProØk har overtatt ansvar for å hente inn kontingenten.
· Det kom forslag om at vi gir alle medlemmer fordeler ved å være medlem. Dem som ikke er medlem må betale en høyere pris på enkelte goder, f.eks nå som vi skal legge inn fiber, kan det evt. bli dyrere for ikke-medlemmer som bestiller etter fristen. Dette tar vi opp til årsmøtet neste år. Dette for å sikre at flest mulig velger å være medlem, selv om de ikke er pliktige.
· Vellet tar kontakt med politiet, og ber dem ha kontroller på farten og mobilbruk inn i Vedderheia de neste 3 til 4 månedene. Dette gikk årsmøtet inn for.
· Ble enige om å arrangere sommerfest fredag 24.juni. Asbjørn og Ghattas tar ansvar for festen. Vel'et spanderer grillmat og brus til alle medlemmer! Ikke – medlemmer må betale kr 100 pr familie. Håper dette blir suksess!