Styremøte 18. januar 2012

Styremøte Vedderheia Velforening 18. Januar 2012  

Tilstede: Kristin, Tom, Kristoffer, Lise, Signe Elise, Vibeke, Asbjørn, Ghattas, Joakim.

Sak 1: Årsmøte
Årsmøte avholdes 14.03.12.  Kl. 19.30 i Vedderheia Barnehage.
Følgende slutter: Tom, Vibeke, Unn.
Avtroppende tillitsvalgte oppfordres til å selv finne arvtagere fra sonen.

Saker på årsmøtet:
- Regnskap
- Budsjett
- Årsberetning
- Dugnad
- Trafikk i boområde
- Årsplan for ulike aktiviteter
- Fremtidig organisering av velforeninger på Vedderheia
- Honorar for leder
- Legge Antennelaget inn under Vedderheia Velforening

Sak 2: Dugnad
Styret er misfornøyd med oppmøtet og delaktighet ved de to dugnadene som gjennomføres hvert år.

Styret ønsker debatt på årsmøtet om vi skal
- innføre høyere kontingent med rabatt for dem som deltar
- om vi skal fortsette som før med positiv motivering for deltagelse eller
- reduksjon av aktivitetsnivået.

Sak 3: Gangstier og den gamle forballbanen
Gangstiene prioriteres ikke før styret igjen registrerer økt vilje til dugnadsinnsats. Det er ønske om ny sti i sone 8. Det oppfordres til at sonen selv iverksetter dugnad for å få dette til. Eventuelle kostnader kan presenteres styret, med et maksimalt beløp på kr 7 000.

Stien mellom sone 2 mot barnehagen prioriteres imidlertid til dugnad våren 2012.

Den gamle fotballbanen utbedres ikke i 2012.

Sak 4: Nærmiljøutvalg
Vedderheia Nord er etablert som egen velforening. Nærmiljøutvalget lar arbeidet ligge i ro inntil nye beboere er på plass og ny velforening er på plass med eget styre.

Sak 5: Ny velforening i Vedderheia Nord
Forslag 1:
Vedderheia Velforening omorganiserer soneinndelingen for å møte behovet for  organisering av flere husstander i Vedderheia Nord.
Styreleder tar kontakt med Repstad med forespørsel om å innlemme Vedderheia Nord som soner innunder Vedderheia Vel. Ny soneinndeling blir da:
Sone 1:         Dagens sone 1, sone 2, sone 3, sone 4
Sone 2:         Dagens sone 5
Sone 3:         Dagens sone 6, sone, 7 og sone 8
Sone 4:         Vedderheia Nord
Leder og kasserer blir egne tillitsvalgte uten soneansvar som før.
Hver sone velger to soneledere hvor en av dem møter i styret.

Forslag 2:
Dagens organisering beholdes og Vedderheia Nord inkluderes som egen sone.

Vedtak:
Styret velger forslag 2, med fem stemmer for forslag 2 og tre for forslag 1. Saken legges frem for for årsmøtet.
 

Sak 6: Fartsmåling og resultater
Styreleder tar kontakt med politiet for å avtale tid og sted. I tillegg ønskes fartsskilt inne i sonen (30 km/t).
R
esultatene for fartsmålingene kommuniseres ut til alle beboere.

Sak 7: Velfest
Styret er fornøyd med gjennomføring av velfesten i desember. Styret ønsker å gjenta arrangementet i 2012, samme sted. Komite består av Lise, Ghattas, Asbjørn, pluss en ekstern.
Det settes av kr 10 000 fra styrets budsjett.

Sak 8: Hundelort
En av våre beboere tar kontakt med Avfall sør for å be om klistremerke med tekst: "Her kan du hive hundebæsjepose" til å klistre på brun søppeldunk.

Neste møte blir årsmøtet 14.03.12.
Styret møter kl 19.00